Нормативна база
 
ПОРЯДОК проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами
   ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2006 р. N 550
ПОРЯДОК
проведення інспектування Державною аудиторською
службою, її міжрегіональними територіальними органами
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011
N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }

{ У тексті Порядку слова "орган служби" у всіх відмінках і
формах числа замінено словами "контролюючий орган" у
відповідному відмінку і числі, а слово "служба" у всіх
відмінках - словами "контролюючий орган" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від
07.09.2011 }
{ У тексті Порядку слова "контролюючий орган" у всіх відмінках
і формах числа замінено словами "орган державного
фінансового контролю" у відповідному відмінку і числі згідно
з Постановою КМ N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
Загальна частина
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення інспектування в
міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах,
фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування,
бюджетних установах і у суб'єктів господарювання державного
сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та
організаціях, які отримують (отримували в період, який
перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та
фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування
або використовують (використовували у період, який перевіряється)
державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи), а на
підставі рішення суду - в інших суб'єктів господарювання. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513
( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
2. Інспектування полягає у документальній і фактичній
перевірці певного комплексу або окремих питань
фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю і проводиться
у формі ревізії, яка повинна забезпечувати виявлення фактів
порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні
посадових і матеріально відповідальних осіб.
3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
акт ревізії - документ, який складається посадовими особами
органу державного фінансового контролю, що проводили ревізію,
фіксує факт її проведення та результати. Заперечення, зауваження
до акта ревізії (за їх наявності) та висновки на них є невід'ємною
частиною акта; { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
винні особи - особи, які відповідно до покладених на них
обов’язків та законодавства були відповідальні за
фінансово-господарські операції, проведені з порушенням
законодавства, та/або дії (бездіяльність) яких призвели до такого
порушення; { Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ N 513
( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
зустрічна звірка - метод документального та фактичного
підтвердження у підприємств, установ та організацій виду, обсягу і
якості операцій та розрахунків для з’ясування їх реальності та
повноти відображення в обліку об’єкта контролю; { Абзац четвертий
пункту 3 в редакції Постанови КМ N 513 ( 513-2013-п ) від
03.07.2013 }
об'єкт контролю - підконтрольна установа, інший суб'єкт
господарювання, включаючи його структурні та відокремлені
підрозділи, які не є юридичними особами, щодо якого орган
державного фінансового контролю має повноваження та підстави для
проведення ревізії відповідно до законодавства;
орган державного фінансового контролю - Держаудитслужба, її
міжрегіональні територіальні органи; { Абзац шостий пункту 3 в
редакції Постанови КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від
03.07.2013; в редакції Постанови КМ N 950 ( 950-2016-п ) від
14.12.2016 }
планова виїзна ревізія - ревізія у підконтрольних установах,
яка передбачена у плані проведення заходів державного фінансового
контролю і проводиться за місцезнаходженням такої підконтрольної
установи чи за місцем розташування об'єкта права власності,
стосовно якого проводиться ревізія, не частіше ніж один раз на
календарний рік; { Абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
позапланова виїзна ревізія - ревізія, яка не передбачена в
планах проведення заходів державного фінансового контролю і
проводиться за наявності обставин, визначених Законом України "Про
основні засади здійснення державного фінансового контролю в
Україні" ( 2939-12 ) (далі - Закон); { Абзац восьмий пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 513 ( 513-2013-п )
від 03.07.2013, N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
посадові особи органу державного фінансового контролю -
працівник або група у складі двох і більше працівників органу
державного фінансового контролю, що в межах компетенції органу
державного фінансового контролю проводять ревізію або зустрічну
звірку; { Абзац дев'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
правоохоронні органи - органи прокуратури, служби безпеки,
Національної поліції, підрозділи податкової міліції ДФС,
Національне антикорупційне бюро, інші утворені відповідно до
законодавства органи, які здійснюють правоохоронні функції;
{ Абзац десятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011, N 513
( 513-2013-п ) від 03.07.2013; в редакції Постанови КМ N 950
( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
ревізія місцевого бюджету - форма контролю за виконанням
функцій із складання і виконання місцевого бюджету, яка полягає в
одночасному проведенні ревізій стану дотримання вимог бюджетного
законодавства місцевими фінансовими органами, органами
Казначейства і учасниками бюджетного процесу, що здійснюють
управління коштами відповідного місцевого бюджету чи комунальним
майном та/або їх використовують; { Пункт 3 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 918 ( 918-2008-п ) від 16.10.2008; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від
07.09.2011 }
фінансово-господарська діяльність об'єкта контролю -
сукупність рішень, дій та операцій, які об'єкт контролю приймає та
здійснює в частині володіння, використання та розпорядження
фінансовими ресурсами, необоротними та іншими активами. { Пункт 3
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 918 ( 918-2008-п ) від
16.10.2008 }
Організація і проведення ревізій
4. Планові та позапланові виїзні ревізії проводяться органами
державного фінансового контролю відповідно до Закону ( 2939-12 )
та цього Порядку.
5. Планові виїзні ревізії проводяться відповідно до планів
проведення заходів державного фінансового контролю, затверджених в
установленому порядку, позапланові виїзні ревізії - за наявності
підстав, визначених Законом ( 2939-12 ). { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 950
( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
6. Органи державного фінансового контролю за письмовим
зверненням можуть отримувати від органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій інформацію, що стосується діяльності та фінансового
стану об'єкта контролю.
7. У ході підготовки до ревізії посадовими особами органу
державного фінансового контролю складається в двох примірниках
програма ревізії, в якій визначаються найменування об'єкта
контролю, тема, період та питання, що підлягають ревізії
відповідно до компетенції органу державного фінансового контролю.
Програма затверджується керівником органу державного фінансового
контролю чи його заступником.
Під час проведення ревізії посадовими особами органу
державного фінансового контролю можуть вноситися за письмовим
погодженням з керівником органу державного фінансового контролю чи
його заступником зміни до програми ревізії. { Абзац другий пункту
7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513
( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
Один примірник програми ревізії видається керівнику об'єкта
контролю чи його заступнику під розписку на примірнику
органу державного фінансового контролю для ознайомлення. Якщо
керівник об'єкта контролю чи його заступник відмовляється від
підпису, але не заперечує проти проведення ревізії, це
зазначається у вступній частині акта ревізії.
8. Орган державного фінансового контролю, що проводить
планову виїзну ревізію, повідомляє об'єкту контролю одним із
способів, визначених у пункті 39 цього Порядку, про дати її
початку та закінчення. Планова виїзна ревізія розпочинається не
раніше ніж через 10 календарних днів після надіслання об'єкту
контролю повідомлення.
Про проведення позапланової виїзної ревізії та зустрічної
звірки не повідомляється.
9. Склад, кількість посадових осіб органу державного
фінансового контролю та строки проведення ревізії визначаються
органом державного фінансового контролю з урахуванням обсягу
передбачених програмою ревізії питань та в межах визначеної її
тривалості (30 робочих днів для планової та 15 - для
позапланової). { Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1618 ( 1618-2006-п ) від 16.11.2006 }
Строк проведення ревізії в межах визначеної Законом
тривалості продовжується за рішенням керівника органу державного
фінансового контролю, а понад визначену Законом тривалість - за
рішенням суду на строк, що не перевищує 15 робочих днів для
планової виїзної ревізії та 5 - для позапланової виїзної ревізії.
{ Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 1618
( 1618-2006-п ) від 16.11.2006 }
10. До участі в ревізії за письмовим зверненням керівника
органу державного фінансового контролю можуть залучатися
спеціалісти міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, їх територіальних органів, підприємств, установ та
організацій. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513
( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
11. На проведення ревізії органу державного фінансового
контролю на кожну посадову особу органу державного фінансового
контролю та залученого спеціаліста оформляється в двох примірниках
направлення встановленого Держаудитслужбою зразка. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 968
( 968-2011-п ) від 07.09.2011, N 1067 ( 1067-2012-п ) від
21.11.2012, N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
12. Перед початком ревізії посадові особи органу державного
фінансового контролю та залучені спеціалісти повинні під розписку
на примірнику органу державного фінансового контролю видати
керівнику об'єкта контролю чи його заступнику направлення та копію
рішення суду (у разі проведення позапланової виїзної ревізії за
рішенням суду).
Якщо керівник об'єкта контролю чи його заступник
відмовляється від підпису, але не заперечує проти проведення
ревізії, про це зазначається у вступній частині акта ревізії.
13. У разі продовження строку планової або позапланової
виїзної ревізії в межах визначеної Законом ( 2939-12 ) тривалості
посадові особи органу державного фінансового контролю та залучені
спеціалісти зобов'язані пред'явити керівнику об'єкта контролю чи
його заступнику направлення з продовженим строком проведення
ревізії. { Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
Якщо строк планової виїзної ревізії чи строк позапланової
виїзної ревізії, яка проводиться за рішенням суду, продовжений
понад визначену Законом ( 2939-12 ) тривалість, посадові особи
органу державного фінансового контролю зобов'язані пред'явити
керівнику об'єкта контролю також копію відповідного рішення суду.
14. Посадові особи органу державного фінансового контролю
зобов'язані розписатися в журналі реєстрації перевірок об'єкта
контролю (у разі його надання). Факт ненадання об'єктом контролю
журналу фіксується у вступній частині акта ревізії. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513
( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
15. Керівники об'єкта контролю, а також підприємства,
установи чи організації, у яких проводиться зустрічна звірка,
забезпечують посадовим особам органу державного фінансового
контролю місце для роботи, створення умов для зберігання
документів, можливість користування зв'язком, комп'ютерною,
розмножувальною та іншою технікою, а також надання інших послуг
для виконання службових обов'язків. { Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513
( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
16. Ревізія проводиться шляхом:
документальної перевірки, що передбачає контроль за
установчими, фінансовими, бухгалтерськими (первинними і зведеними)
документами, статистичною, фінансовою та бюджетною звітністю,
господарськими договорами, розпорядчими та іншими документами
об'єкта контролю, пов'язаними з плануванням і провадженням
фінансово-господарської діяльності, веденням бухгалтерського
обліку, складенням фінансової звітності (далі - документи об'єкта
контролю). У разі ведення бухгалтерського обліку з використанням
електронних засобів зберігання і обробки інформації на вимогу
посадової особи органу державного фінансового контролю керівник
об'єкта контролю повинен забезпечити оформлення відповідних
документів на паперовому носії. Надання документів об'єкта
контролю посадовим особам органу державного фінансового контролю
забезпечується керівником об'єкта чи його заступником; { Абзац
другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
фактичної перевірки, що передбачає контроль за наявністю
грошових сум, цінних паперів, бланків суворої звітності, оборотних
і необоротних активів, інших матеріальних і нематеріальних
цінностей шляхом проведення інвентаризації, обстеження та
контрольного обміру виконаних робіт, правильністю застосування
норм витрат сировини і матеріалів, виходу готової продукції і
природних втрат шляхом організації контрольних запусків у
виробництво, контрольних аналізів готової продукції та інших
аналогічних дій за участю відповідних спеціалістів органу
державного фінансового контролю або інших органів, підприємств,
установ та організацій. Посадові особи органу державного
фінансового контролю мають право вимагати від керівників об'єкта
контролю організацію та проведення фактичної перевірки в
присутності посадових осіб органу державного фінансового контролю
та за участю матеріально-відповідальних осіб, а у разі перевірки
обсягу виконаних робіт - також представників суб'єкта
господарювання - виконавців робіт. { Абзац третій пункту 16 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від
03.07.2013 }
Документальна і фактична перевірки проводяться щодо
дотримання вимог законів та інших нормативно-правових актів.
Фактична перевірка здійснюється станом на дату її проведення
незалежно від періоду, що підлягає ревізії. Для підтвердження
результатів фактичної перевірки та фактів, що стосуються періоду,
який підлягає ревізії, посадові особи органу державного
фінансового контролю можуть перевіряти документи об’єкта контролю
і за інші періоди фінансово-господарської діяльності об’єкта
контролю. { Абзац четвертий пункту 16 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
У разі відмови керівників об'єкта контролю від проведення
інвентаризації посадові особи органу державного фінансового
контролю вживають заходів відповідно до Закону ( 2939-12 ).
17. Перелік і обсяг відомостей про результати ревізії на
об'єкті контролю не підлягають розголошенню до їх повного
документування в акті ревізії, крім випадків, передбачених
законодавством.
Для дослідження питань, передбачених програмою ревізії,
посадові особи органу державного фінансового контролю мають право
отримувати на об'єкті контролю перелік відомостей, що містять
інформацію з обмеженим доступом. { Абзац другий пункту 17 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від
03.07.2013 }
18. У разі виявлення порушень законодавства, контроль за
дотриманням якого віднесено до компетенції органу державного
фінансового контролю, посадові особи органу державного фінансового
контролю повинні вимагати від працівників об'єкта контролю,
причетних до виявлених порушень, письмові пояснення.
Якщо працівники об'єкта контролю відмовляються від надання
письмових пояснень, цей факт фіксується в акті ревізії.
Для з'ясування окремих обставин фінансово-господарської
діяльності об'єкта контролю посадові особи органу державного
фінансового контролю можуть вимагати письмові пояснення від
працівників об'єкта контролю, а також інформацію від інших осіб
відповідно до Закону. { Абзац третій пункту 18 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від
03.07.2013 }
Пояснення оформляються на ім'я керівника органу державного
фінансового контролю, який призначив ревізію, з обов'язковим
зазначенням дати. Особам, від яких вимагаються пояснення,
вручається під особистий підпис про отримання відповідний перелік
питань.
19. Якщо під час ревізії виявлено факти порушення
законодавства, вжиття заходів щодо яких не належить до компетенції
органу державного фінансового контролю (зокрема, з питань обігу
готівки, валютних операцій, формування об'єкта та/або бази
оподаткування, ціноутворення, дотримання антимонопольного
законодавства та інших), посадові особи органу державного
фінансового контролю невідкладно письмово повідомляють про це
керівнику органу державного фінансового контролю чи його
заступнику, які забезпечують інформування відповідних державних
органів про такі факти. { Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513
( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
20. У разі коли під час проведення ревізії виявлено
документи, які свідчать про порушення законодавства, і на об'єкті
контролю не гарантується збереження та не виключена можливість їх
підробки, посадові особи органу державного фінансового контролю
можуть на підставі рішення суду вилучати на строк до закінчення
ревізії оригінали таких документів та оформляти вилучення
відповідним актом із залишенням у справах об'єкта контролю копій
вилучених документів та їх опису.
Копії акта вилучення та опису вилучених документів об'єкта
контролю вручаються під розписку уповноваженій особі об'єкта
контролю. Якщо уповноважена особа об'єкта контролю відмовляється
від засвідчення акта вилучення чи підпису про отримання його
копії, відповідні документи видаються об'єкту контролю одним із
способів, визначених у пункті 39 цього Порядку.
У разі вилучення документів об'єкта контролю у зв'язку з їх
підробленням або виявленими зловживаннями орган державного
фінансового контролю негайно повідомляє про це правоохоронні
органи для прийняття рішення про вилучення таких документів. Якщо
правоохоронними органами не прийнято відповідне рішення, зазначені
документи в останній день ревізії повертаються об'єкту контролю.
Для повернення вилучених оригіналів документів об'єкта
контролю, а також їх передачі правоохоронним органам складається
відповідний акт та опис повернутих (переданих) документів. Про
передачу вилучених оригіналів документів правоохоронним органам
орган державного фінансового контролю повідомляє об'єкту контролю
з наданням копії опису переданих документів.
Акт вилучення та опис вилучених документів, акт повернення
(передачі) та опис повернутих (переданих) документів реєструються
органом державного фінансового контролю не пізніше наступного
робочого дня після їх підписання в журналі реєстрації описів,
форма якого встановлюється Держфінінспекцією. { Абзац п'ятий
пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968
( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
21. Для підтвердження виявлених ревізією фактів посадові
особи органу державного фінансового контролю у разі потреби
отримують від об'єкта контролю завірені копії документів, які
засвідчують відповідні факти, і долучають їх до матеріалів
ревізії. { Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
Якщо керівники об'єкта контролю відмовляються від надання
завірених копій документів, це зазначається в акті ревізії.
22. Планова виїзна ревізія може бути зупинена у разі
необхідності проведення зустрічних звірок, без завершення яких
неможливе якісне проведення ревізії, термінового виконання інших
завдань відповідно до повноважень, передбачених Законом, а також у
разі обґрунтованого звернення об’єкта контролю за погодженням з
керівником органу державного фінансового контролю. При цьому
ревізія повинна бути закінчена протягом 60 робочих днів. { Абзац
перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
Рішення про зупинення та поновлення планової виїзної ревізії
приймає керівник органу державного фінансового контролю за
письмовим поданням посадової особи органу державного фінансового
контролю, що проводить ревізію.
У разі зупинення ревізії на строк понад 3 робочих дні орган
державного фінансового контролю надсилає об'єкту контролю та
органу, який ініціював проведення ревізії, письмове повідомлення
про дату зупинення ревізії.
Поновлення проведення ревізії можливе одразу після
повідомлення про це об'єкта контролю. Повідомлення здійснюється
одним із способів, визначених у пункті 39 цього Порядку.
Строк, на який зупинено ревізію, не включається до тривалості
її проведення. { Абзац п’ятий пункту 22 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
23. У разі відсутності бухгалтерського обліку на об'єкті
контролю, недопущення посадових осіб органу державного фінансового
контролю до проведення ревізії та ненадання необхідних для
перевірки документів, наявності інших об'єктивних і незалежних від
органу державного фінансового контролю обставин, що унеможливлюють
або перешкоджають проведенню ревізії, посадовою особою органу
державного фінансового контролю складається акт про неможливість
проведення ревізії із зазначенням відповідних причин, який
підписується та вручається об'єкту контролю у тому ж порядку, що і
акт ревізії. { Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
У разі усунення таких обставин ревізія за рішенням керівника
органу державного фінансового контролю може бути завершена в
установленому законодавством порядку. При цьому до її тривалості
не включається строк, протягом якого ревізія фактично не
проводилася. В іншому випадку ревізія не вважається проведеною і
орган державного фінансового контролю має право вдруге
організувати та провести ревізію об’єкта контролю, зокрема в
плановому порядку, протягом того ж календарного року. { Абзац
другий пункту 23 в редакції Постанови КМ N 513 ( 513-2013-п ) від
03.07.2013 }
Про факти недопущення посадових осіб органу державного
фінансового контролю до проведення ревізії, ненадання необхідних
для перевірки документів та інші незалежні від органу державного
фінансового контролю обставини, що перешкоджають проведенню
ревізії, орган державного фінансового контролю письмово інформує
правоохоронні органи для вжиття заходів, передбачених
законодавством.
Перешкоджання посадовим особам органу державного фінансового
контролю у проведенні ревізії є підставою для застосування до
об'єкту контролю санкцій, передбачених законодавством, і для
притягнення керівника об'єкта контролю до адміністративної
відповідальності.
На підставі акта про відсутність бухгалтерського обліку
орган державного фінансового контролю пред'являє письмові вимоги
об'єкту контролю щодо приведення обліку у відповідність із
законодавством та інформує про це орган управління об'єкта
контролю.
24. Якщо відсутність належного бухгалтерського обліку окремих
операцій об'єкта контролю дає можливість проводити ревізію з інших
питань програми, така ревізія проводиться за цими питаннями.
Орган державного фінансового контролю, який виявив відсутність
бухгалтерського обліку окремих операцій, пред'являє письмову
вимогу об'єкту контролю щодо приведення обліку у відповідність із
законодавством та інформує орган управління об'єкта контролю. Факт
відсутності належного бухгалтерського обліку окремих операцій
об'єкта контролю фіксується в акті ревізії.
25. Керівник об'єкта контролю повинен забезпечити поновлення
бухгалтерського обліку в строк не більш як два місяці з дати
надіслання органом державного фінансового контролю відповідної
вимоги. Посадовим особам органу державного фінансового контролю
забороняється брати участь у поновленні бухгалтерського обліку на
об'єкті контролю.
26. З метою підтвердження виду, обсягу операцій та
розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення в
обліку об’єкта контролю органами державного фінансового контролю
можуть проводитися зустрічні звірки на підприємствах, в установах
та організаціях. { Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1618 ( 1618-2006-п ) від 16.11.2006; в
редакції Постанови КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
Для проведення зустрічної звірки посадовій особі
органу державного фінансового контролю видається направлення
встановленого Держаудитслужбою зразка за підписом керівника,
скріпленим печаткою відповідного органу державного фінансового
контролю. { Абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011, N 1067
( 1067-2012-п ) від 21.11.2012, N 950 ( 950-2016-п ) від
14.12.2016 }
За результатами зустрічної звірки складається у чотирьох
примірниках довідка, перший, другий та третій примірники якої
долучаються до відповідних примірників акта ревізії. Четвертий
примірник довідки складається для підприємства (установи чи
організації), на якому проводилася зустрічна звірка. Підписання та
вручення підприємству (установі чи організації) довідки зустрічної
звірки здійснюється у тому ж порядку, який визначений для акта
ревізії. { Абзац третій пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1618 ( 1618-2006-п ) від 16.11.2006, в редакції
Постанови КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
У разі недопущення посадової особи органу державного
фінансового контролю до проведення зустрічної звірки складається
за підписом посадових осіб органу державного фінансового контролю
акт, у якому фіксується такий факт, і невідкладно письмово
інформуються правоохоронні органи для вжиття заходів, передбачених
законодавством.
Стосовно осіб об’єкта контролю, які чинять перешкоди у
проведенні зустрічної звірки і ревізії, вживають заходів для
притягнення до адміністративної відповідальності. { Абзац п’ятий
пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513
( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
Особливості проведення ревізії за зверненням
правоохоронного органу
27. За зверненням правоохоронного органу органи державного
фінансового контролю в межах своєї компетенції проводять планові
та позапланові виїзні ревізії за місцезнаходженням об'єкта
контролю.
28. У разі ненадання правоохоронним органом рішення суду про
проведення позапланової виїзної ревізії, але за наявності у
зверненні правоохоронного органу фактів, що свідчать про порушення
вимог законів, контроль за дотриманням яких віднесено до
компетенції органу державного фінансового контролю, можливе
включення ревізії об'єкта контролю до плану проведення заходів
державного фінансового контролю на наступний плановий період за
умови, що така установа не ревізувалася органами державного
фінансового контролю у плановому порядку протягом поточного
календарного року. { Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013, N 950
( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
Звернення правоохоронного органу розглядається органом
державного фінансового контролю, якщо воно підписане керівником
правоохоронного органу чи його заступником і містить: { Абзац
другий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011; в редакції Постанови КМ N 950
( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
повну назву об'єкта контролю, дані про його місцезнаходження,
організаційно-правову форму;
інформацію про належність об'єкта контролю до підконтрольних
установ;
обґрунтування необхідності проведення ревізії;
перелік питань, на які відповідно до компетенції органів
державного фінансового контролю необхідно дати відповідь;
зазначення періоду проведення ревізії об'єкта контролю.
Якщо зазначені дані викладені в рішенні суду про надання
дозволу на проведення ревізії, допускається їх відсутність у
зверненні правоохоронного органу, до якого додається таке рішення.
{ Пункт 28 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 513
( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
Рішення щодо включення ревізії об’єкта контролю за зверненням
правоохоронного органу до плану проведення заходів державного
фінансового контролю приймається керівником органу державного
фінансового контролю. { Абзац пункту 28 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011; в
редакції Постанови КМ N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
Про прийняте рішення інформується протягом 10 робочих днів
після отримання звернення відповідний правоохоронний орган.
29. Позапланова виїзна ревізія об'єкта контролю за зверненням
правоохоронного органу проводиться у разі надання ним:
клопотання слідчого або прокурора про призначення
позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її
проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її
початку та закінчення, а також номер кримінального провадження,
орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави
повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
(для ревізії суб'єкта господарської діяльності, не віднесеного
Законом до підконтрольних установ); { Абзац другий пункту 29 в
редакції Постанови КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }
постанови слідчого або прокурора про призначення позапланової
виїзної ревізії, винесеної після повідомлення посадовій особі
підконтрольної установи, що ревізується, про підозру у вчиненні
нею кримінального правопорушення; { Абзац третій пункту 29 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1618 ( 1618-2006-п )
від 16.11.2006, N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }
інформації про факти, що свідчать про порушення об’єктом
контролю - підконтрольною установою законів, та рішення суду про
дозвіл на проведення ревізії, в якому зазначаються підстави для її
проведення, дати початку та закінчення проведення ревізії. { Абзац
четвертий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011; в редакції Постанови КМ
N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
30. Звернення правоохоронного органу, що не відповідає
вимогам визначеним у пунктах 28 і 29 цього Порядку, та/або не
належить до компетенції органу державного фінансового контролю,
підлягає поверненню протягом 10 робочих днів правоохоронному
органу для уточнення.
31. Для проведення ревізії за зверненням правоохоронного
органу складається відповідно до компетенції органу державного
фінансового контролю на підставі питань, що містяться у зверненні,
постанові слідчого або прокурора, рішенні суду, програма ревізії,
яка письмово погоджується з правоохоронним органом. { Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1618
( 1618-2006-п ) від 16.11.2006 }
32. З метою комплексного охоплення плановою виїзною ревізією
питань фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю до
програми крім зазначених у зверненні правоохоронного органу питань
можуть включатися за ініціативою органу державного фінансового
контролю інші питання відповідно до компетенції органу державного
фінансового контролю.
33. Звернення правоохоронного органу, постанова слідчого або
прокурора, рішення суду долучаються до матеріалів ревізії і
залишаються в органі державного фінансового контролю.
34. Органи державного фінансового контролю проводять з
правоохоронними органами щоквартальні звірки результатів розгляду
переданих їм актів ревізій відповідно до порядку взаємодії
Держаудитслужби з правоохоронними органами. { Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 968
( 968-2011-п ) від 07.09.2011, N 513 ( 513-2013-п ) від
03.07.2013, N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
Оформлення результатів ревізії
35. Результати ревізії оформляються актом, який складається
на паперовому носії державною мовою і повинен мати наскрізну
нумерацію сторінок. На першому аркуші акта ревізії, який
оформляється на бланку органу державного фінансового контролю,
зазначається назва документа (акт), дата і номер, місце складення
(назва міста, села чи селища). { Абзац перший пункту 35 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від
03.07.2013 }
Акт ревізії містить:
вступну частину, в якій зазначаються підстава для проведення
ревізії, тема ревізії, повна назва об'єкта контролю, його
місцезнаходження, відомості про організаційно-правову форму та
форму власності, дати початку і закінчення ревізії, період, який
підлягав ревізії, перелік посадових осіб органу державного
фінансового контролю та залучених спеціалістів, що проводили
ревізію, перелік посадових осіб, які відповідали за
фінансово-господарську діяльність об'єкта контролю у період, що
підлягав ревізії;
констатуючу частину, в якій наведено інформацію про
результати ревізії в розрізі кожного питання програми із
зазначенням, за який період, яким способом (вибірковим, суцільним)
та за якими документами перевірено ці питання, висновок про
наявність або відсутність порушень законодавства, а також у разі
наявності визначений в установленому законодавством порядку розмір
збитків, завданих державі чи об’єкту контролю внаслідок таких
порушень. { Абзац четвертий пункту 35 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
Виявлені допущені об'єктом контролю порушення законодавства,
контроль за дотриманням якого віднесено до компетенції
органу державного фінансового контролю, фіксуються в констатуючій
частині акта ревізії з обов'язковим посиланням на норми законів чи
інших нормативно-правових актів, які порушено, та зазначенням
винних у їх допущенні осіб.
За результатами проведення ревізії з окремих питань програми
посадовими особами органу державного фінансового контролю та
залученими спеціалістами, що проводили ревізію в складі групи,
можуть за рішенням керівника групи складатися довідки, які
підписуються відповідною посадовою особою органу державного
фінансового контролю чи спеціалістом та працівниками об'єкта
контролю, що є відповідальні з цих питань. Довідки складаються в
одному примірнику, видаються керівнику групи для прийняття рішення
щодо включення до акта ревізії викладених в них фактів та
долучаються до матеріалів ревізії. На вимогу об'єкта контролю йому
можуть бути видані копії довідок.
36. Акт ревізії підписується посадовою особою органу
державного фінансового контролю та керівником і головним
бухгалтером об'єкта контролю або особою, уповноваженою на ведення
бухгалтерського обліку (далі - головний бухгалтер), а також за
необхідності іншими працівниками об'єкта.
У разі проведення посадовими особами органу державного
фінансового контролю і залученими спеціалістами ревізії в складі
групи акт ревізії підписується керівником групи.
Потреба в ознайомленні з актом ревізії та його підписанні
іншими працівниками об'єкта контролю, зокрема колишніми керівником
і головним бухгалтером, що є відповідальні за
фінансово-господарську діяльність об'єкта контролю у період, що
підлягає ревізії, визначається посадовою особою органу державного
фінансового контролю самостійно.
Акт ревізії централізованої бухгалтерії, яка обслуговує
декілька бюджетних установ, підписується посадовою особою
органу державного фінансового контролю, керівником та головним
бухгалтером органу, при якому утворена централізована бухгалтерія.
Із змістом акта ревізії централізованої бухгалтерії ознайомлюються
керівники бюджетних установ, що обслуговуються відповідною
централізованою бухгалтерією та щодо діяльності яких ревізією
виявлено порушення. { Пункт 36 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 513
( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
{ Пункт 37 виключено на підставі Постанови КМ N 918
( 918-2008-п ) від 16.10.2008 }
38. Акт ревізії складається у трьох примірниках: перший - для
органу державного фінансового контролю, другий - для об'єкта
контролю, третій - для передачі правоохоронним органам у випадках,
передбачених цим Порядком та законодавством.
Для унеможливлення підробки примірники акта візуються
посадовою особою органу державного фінансового контролю на кожній
сторінці із зазначенням на останній сторінці загальної кількості
сторінок.
Третій примірник акта ревізії до передачі правоохоронному
органу зберігається у матеріалах ревізії. На звернення
правоохоронного органу про видачу акта ревізії у разі, коли третій
примірник вже надіслано іншому правоохоронному органу,
орган державного фінансового контролю повідомляє про його назву,
реквізити супровідного листа та видає завірену копію акта ревізії.
39. Після складення акта ревізії посадова особа органу
державного фінансового контролю підписує всі його примірники та
забезпечує реєстрацію в журналі реєстрації актів ревізій, форма
якого визначається Держаудитслужбою. { Абзац перший пункту 39 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 968 ( 968-2011-п )
від 07.09.2011, N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
Перший і третій примірники акта ревізії надаються для
ознайомлення і підписання об'єкту контролю у строк не пізніше ніж
5 робочих днів після закінчення ревізії одним із таких способів:
а) особисто під розписку керівнику або головному бухгалтеру
об'єкта контролю;
б) через канцелярію (підрозділ з питань діловодства) з
відміткою на примірнику акта органу державного фінансового
контролю про дату реєстрації в журналі вхідної кореспонденції
об'єкта контролю та підписом працівника канцелярії (загального
відділу), який здійснив реєстрацію; { Підпункт "б" пункту 39 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від
07.09.2011 }
в) рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням. При
цьому на примірнику акта, що залишається в органі державного
фінансового контролю, зазначаються реквізити поштового
повідомлення, яке долучається до матеріалів ревізії.
40. Керівник, головний бухгалтер та інші визначені працівники
об'єкта контролю зобов'язані ознайомитися з актом ревізії та у
разі погодження з викладеними у ньому фактами підписати отримані
примірники акта. У разі наявності заперечень (зауважень) щодо
змісту акта ревізії керівник, головний бухгалтер чи інші особи
підписують його із застереженням.
Підписані примірники акта ревізії об'єкт контролю
зобов'язаний повернути органу державного фінансового контролю у
строк не пізніше ніж 3 робочих дні після отримання. У разі
ненадходження до органу державного фінансового контролю підписаних
примірників акта ревізії протягом зазначеного строку посадові
особи органу державного фінансового контролю засвідчують це актом
про відмову від підпису, що складається у трьох примірниках, один
з яких видається об'єкту контролю способом, визначеним у пункті 39
цього Порядку.
Після складення акта про відмову від підпису орган державного
фінансового контролю має право здійснити належні заходи щодо
реалізації результатів ревізії з обов'язковим інформуванням про
факт відмови від підписання акта ревізії органу управління об'єкта
контролю і за необхідності відповідних органів державної влади та
органів місцевого самоврядування.
У разі неповернення об'єктом контролю першого і третього
примірників акта ревізії орган державного фінансового контролю у
передбачених цим Порядком та законодавством випадках подає
правоохоронним органам акт про відмову від підпису, належним чином
завірену копію другого примірника акта ревізії та долучає оригінал
цього примірника до матеріалів ревізії.
41. Після надходження підписаних керівником і головним
бухгалтером об'єкта контролю першого і третього примірників акта
ревізії орган державного фінансового контролю не пізніше
наступного робочого дня з моменту отримання видає об'єкту контролю
другий примірник акта ревізії.
42. У разі підписання акта ревізії із запереченнями
(зауваженнями) керівник об'єкта контролю у строк не пізніше ніж 5
робочих днів після повернення органу державного фінансового
контролю акта ревізії повинен подати йому письмові заперечення
(зауваження). Якщо протягом цього строку заперечення (зауваження)
щодо акта не надійдуть, то орган державного фінансового контролю
має право вжити відповідних заходів для реалізації результатів
ревізії. Рішення про розгляд заперечень (зауважень), що надійшли з
порушенням встановленого строку, приймає керівник органу
державного фінансового контролю.
43. Орган державного фінансового контролю аналізує
правильність обґрунтувань, викладених у запереченнях
(зауваженнях), і в строк не пізніше ніж 15 робочих днів після
отримання заперечень (зауважень) дає на них письмовий висновок,
який затверджується керівником органу державного фінансового
контролю або його заступником.
44. З метою уточнення викладених у запереченнях (зауваженнях)
фактів посадові особи органу державного фінансового контролю мають
право вимагати від об'єкта контролю необхідні для перевірки
документи та додаткові пояснення.
Реалізація результатів ревізії
45. У міру виявлення ревізією порушень законодавства посадові
особи органу державного фінансового контролю, не чекаючи
закінчення ревізії, мають право усно рекомендувати керівникам
об'єкта контролю невідкладно вжити заходів для їх усунення та
запобігання у подальшому.
46. Якщо вжитими в період ревізії заходами не забезпечено
повне усунення виявлених порушень, органом державного фінансового
контролю у строк не пізніше ніж 10 робочих днів після реєстрації
акта ревізії, а у разі надходження заперечень (зауважень) до нього
- не пізніше ніж 3 робочих дні після надіслання висновків на такі
заперечення (зауваження) надсилається об'єкту контролю письмова
вимога щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства із
зазначенням строку зворотного інформування.
Про усунення виявлених ревізією фактів порушення
законодавства цей об'єкт контролю у строк, визначений вимогою про
їх усунення, повинен інформувати відповідний орган державного
фінансового контролю з поданням завірених копій первинних,
розпорядчих та інших документів, що підтверджують усунення
порушень.
47. Про результати ревізії, якою виявлено порушення законів
та інших нормативно-правових актів, у визначені в пункті 46 цього
Порядку строки інформуються органи управління об'єкта контролю та
за необхідності відповідні органи державної влади та органи
місцевого самоврядування.
Про розгляд результатів ревізії та вжиті у зв’язку з цим
заходи органи управління об’єкта контролю та органи виконавчої
влади не пізніше ніж у місячний строк інформують відповідний
орган державного фінансового контролю. { Пункт 47 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від
03.07.2013 }
48. У разі проведення ревізії на підставі звернення
правоохоронних органів, а також коли ревізією, проведеною з інших
підстав, виявлено порушення, за які передбачено кримінальну
відповідальність або які містять ознаки корупційних правопорушень,
матеріали таких ревізій у визначені в пункті 46 цього Порядку
строки передаються до правоохоронних органів. { Абзац перший
пункту 48 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513
( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
Про результати розгляду матеріалів ревізії (крім проведених
у зв'язку із здійсненням кримінального провадження) правоохоронні
органи повідомляють органу державного фінансового контролю
протягом 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення.
{ Абзац другий пункту 48 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }
Якщо виявлено порушення законодавства, за які не передбачено
кримінальну відповідальність або які не містять ознаки корупційних
правопорушень, орган державного фінансового контролю у визначені в
пункті 46 цього Порядку строки письмово інформує про такі
порушення правоохоронні органи. { Абзац третій пункту 48 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від
03.07.2013 }
49. У разі коли діями чи бездіяльністю працівників об'єкта
контролю державі або підконтрольній установі заподіяна матеріальна
шкода, орган державного фінансового контролю ставить вимоги перед
керівником об'єкта контролю та органом його управління щодо
пред'явлення цивільних позовів до винних осіб.
50. За результатами проведеної ревізії у межах наданих прав
органи державного фінансового контролю вживають заходів для
забезпечення:
притягнення до адміністративної, дисциплінарної та
матеріальної відповідальності винних у допущенні порушень
працівників об'єктів контролю;
порушення перед відповідними державними органами питання про
визнання недійсними договорів, укладених із порушенням
законодавства; { Пункт 50 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
звернення до суду в інтересах держави щодо усунення виявлених
ревізією порушень законодавства з питань збереження і використання
активів, а також стягнення у дохід держави коштів, одержаних за
незаконними договорами, без встановлених законом підстав або з
порушенням вимог законодавства;
застосування заходів впливу за порушення бюджетного
законодавства.
51. За спільним рішенням органу державного фінансового
контролю та об'єкта контролю або його органу управління інформація
про результати ревізії виноситься на обговорення на колегіях,
нарадах, що проводяться об'єктом контролю. Відомості про
результати ревізії можуть оприлюднюватися через засоби масової
інформації.
52. Органи державного фінансового контролю здійснюють
контроль за усуненням об'єктами контролю порушень законодавства за
результатами аналізу їх зворотного інформування про вжиті заходи,
а також під час наступних ревізій цих об'єктів контролю,
систематично вивчають матеріали ревізій і на підставі їх
узагальнення вносять відповідним органам державної влади та
органам місцевого самоврядування пропозиції щодо перегляду
нормативно-правових актів, усунення причин і умов, що сприяли
порушенням законодавства.
Особливості ревізії місцевого бюджету
{ Пункт 53 виключено на підставі Постанови КМ N 513
( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }
54. До проведення ревізії місцевого бюджету органи державного
фінансового контролю можуть залучати інші органи державної влади в
установленому законодавством порядку.
55. Результати ревізії місцевого бюджету відображаються у
зведеній довідці, яка формується на підставі актів ревізій та
інших матеріалів, оформлених за результатами контрольних заходів.
{ Абзац другий пункту 55 виключено на підставі Постанови КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
{ Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 918
( 918-2008-п ) від 16.10.2008 }